Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste naším zákazníkem/uživatelem našich služeb, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky předplatného některého z našich titulů či při přihlášení se k odběru obsahových newsletterů na Aktuálně.cz, HN.cz, Žena.cz, atd.), resp. v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání této služby. Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb. Zpravidla tak můžeme zpracovávat následující osobní údaje (přesný rozsah zpracovávaných údajů závisí zejména na charakteru objednané služby a informacích, které nám sami poskytnete):

 • e-mail;
 • heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět; na freemailových službách používáme algoritmus Argon2d (PBKDF2-SHA-256 (password, salt)), na ostatních službách pak bcrypt;
 • jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci e-mailových služeb);
 • kontaktní a/nebo doručovací adresu (pouze v případě odběru tištěných titulů);
 • profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud je uvedete v rámci svého účtu);
 • telefonní číslo (jde o povinnou náležitost zejména při registraci nového e-mailového účtu);
 • fakturační a platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka elektronického předplatného, nákup na našem e-shopu atd.);
 • údaje o účasti na námi pořádaných akcích;
 • údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak.

V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména níže uvedené údaje:

 • IP adresa, ze které Vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím;
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies (či jiných online identifikátorů) jako jsou zejména: informace o Vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení), geolokační údaje, obecné informace o Vašich zájmech, informace o navštívených webových stránkách či použitých mobilních aplikacích atd. Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete ZDE.

V případě, že jste naším obchodním partnerem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce. Zejména se jedná o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (pokud jste podnikající fyzickou osobou nebo pokud jste kontaktní osobou nebo osobou oprávněnou jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • e-mailovou adresu (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • telefonní číslo (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • fakturační údaje (zejména IČ u podnikajících fyzických osob).
3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

V závislosti na tom, zda jste naším zákazníkem, návštěvníkem našich webových stránek nebo obchodním partnerem, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro níže uvedené účely zpracování.

Subjekt údajůÚčel zpracováníPrávní základ
Zákazník / Uživatel služeb
 • poskytování objednaných služeb a produktů (včetně fakturace a administrace plateb);
 • správa Vašich uživatelských účtů k našim službám;
 • uložení Vašeho osobního nastavení v rámci konkrétní služby či produktu;
 • organizace spotřebitelských soutěží a anket a doručení výher výhercům (a to i v případech, kdy Vás do soutěže či ankety přihlásila třetí osoba);
plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
 • vedení účetní evidence;
 • plnění dalších zákonných povinností;

plnění právní povinnosti Economia podle čl. 6 odst. 1 písm.

c) Nařízení

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových služeb;
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;
 • zasílání obchodních sdělení týkajících se objednaných či obdobných produktů a služeb;
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či sděleného telefonicky;
 • monitorování příchozích hovorů v rámci zkvalitňování našich služeb (Call Centrum);
 • ochrana našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb);
 • vymáhání pohledávek;
oprávněné zájmy Economia podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 • zasílání obchodních sdělení Economia týkajících se jiných než objednaných či obdobných produktů a služeb;
 • zasílání obchodních sdělení třetích stran;
 • jiný účel uvedený v uděleném souhlasu;
souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Návštěvník webových stránek Economia

Informace získáváme prostřednictvím souborů cookies (více informací ZDE).

 • přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě;
 • poskytnutí uživatelem výslovně vyžádané informační služby;
oprávněné zájmy Economia podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 • trvalé zapamatování si Vašich přihlašovacích údajů a preferencí;
 • výběr a zobrazování reklam na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy);
 • výběr a zobrazování obsahu na základě Vašich preferencí (personalizace obsahu zobrazované webové stránky);
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány;
souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
Obchodní partner
 • plnění uzavřené smlouvy;

plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm.

b) Nařízení

 • vedení účetnictví;
 • plnění povinností podle zvláštních právních předpisů (např. podle předpisů regulujících oblast reklamy, předpisů týkajících se předcházení trestné činnosti apod.);
plnění právní povinnosti Economia podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
 • evidence a administrativní účely;
 • ochrana našich práv, případně ochrana práv třetích osob, včetně případného vymáhání pohledávek.
oprávněné zájmy Economia podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
4. Jaké zdroje využíváme k získání Vašich údajů?

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od Vás při uzavírání smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi, popřípadě v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů) anebo v rámci vedení individuální komunikace (písemné či telefonické) s Vámi.

V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) o Vás můžeme vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků, jako je obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, atd.

5. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro navázání obchodního vztahu a/nebo zpřístupnění některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné obchodní vztah navázat a/nebo službu poskytnout v plném rozsahu a kvalitě.

6. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Partneři, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, mohou být podle povahy jimi poskytovaných služeb v postavení:

 • Našich zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze pro námi stanovené účely na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.
 • Příjemců, kteří osobní údaje zpracovávají jako nezávislí (samostatní) správci. Jedná se např. o osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí či provozovatele reklamních systémů v souvislosti s cílenou online reklamou.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy. Tyto orgány budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci.

Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o příjemcích Vašich osobních údajů.

7. Jsou Vaše osobní údaje předávány do tzv. třetích zemí?

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, kde často dochází k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou Vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předáváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, příjemce Vašich osobních údajů je vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

8. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Economia používá následující kritéria pro určení doby zpracování:

 • v případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi;
 • v případě plnění našich zákonných povinností zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy;
 • v případě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv tak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku našeho vzájemného vztahu, a to nejdéle do konce 5. kalendářního roku po jeho zániku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme tyto osobní údaje zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).
9. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které je chrání před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Pro lepší zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k nim chráněn heslem. Pravidelně ověřujeme, zda systémy používané ke zpracování osobních údajů neobsahují slabá místa či nebyly vystaveny útoku.

Bez ohledu na výše uvedené prosím mějte na vědomí, že v prostředí internetu není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování proto nejsme schopni Vaše osobní údaje 100% ochránit. Bezpečnost Vašich osobních údajů zvýšíte zejména tím, že budete používat jedinečná hesla a tato hesla pravidelně měnit. Vaše hesla a další přístupové údaje prosím uchovávejte v tajnosti a dodržujte základní bezpečnostní zásady. Mějte vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace pro sdělování důvěrných informací.

10. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Při uplatnění Vašich práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, jehož cílem je zamezit neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům

Právo na informaceMáte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Právo na přístup k osobním údajůmMáte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.
Právo na opravuMůžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmazMůžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje budeme i nadále zpracovávat.
Právo na omezení zpracováníV určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
Právo na přenositelnost údajůMůžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.
Právo odvolat souhlasPokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnostPokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.